තොරතුරු තාක්ෂණ පාඨමාලා
  • Microsoft Office යෙදුම්
  • පරිගණකගත ගිණුම්කරණය
  • දත්ත විශ්ලේෂණය සඳහා උසස් MS Excel