ஆளுனர் சபை
 
Mr. Indraka Liyanage
President
FMAAT, MBA, FIB(s), FCPM, FICM(UK), AICM, MCIS(UK),PGD(CASL), GSLID
 
Dr. Chamara Bandara
Vice President
FMAAT, FCA, FCMA, MBA, PhD
 
Mr. K.L. Jagath Nandana Perera
Secretary
FMAAT, FCA, B.B.Mgt(Acc) Sp
 
Mr. Naleen De Silva
Immediate Past President
FMAAT, FCA, ACMA, MBA (USJ)
 
Mr. Dayal Abhayasinghe
Member
FMAAT, FCPM, ACMA, MBA (Fin)(Col.), HNDA, PQHRM, ACS
 
Mr. R. Emil Chaminda
Member
FCA, MBA -Finance (Uni. of Col), BB Mgt.(HR) Sp.
 
Mr. Sachiru Dayananda
Member
FCA, FCMA, MBA
 
Mr. Theja De Silva
Member
FMAAT, ACA, MCMA
 
Ms. Jani Ganeshan
Member
FMAAT, FCA, MBA, BBA - Accounting (Sp.)
 
Mr. W G Isuru Kalhara
Member
FMAAT, ACA, ACCA, FCMA, ACPM
 
Mr. Thushara Kariyawasam
Member
SAT, FCA
 
Mr. P.D. Wasantha Kumara
Member
FMAAT, M.A (Econ), B.Com (Acc) Sp.(USJ), CBA (CASL), HNDA, CTP
 
Mr. Tishan Subasinghe
Member
FMAAT, FCA, FCMA, CISA, MBA (Fin)(Col.), LL.B (Hons.), Attorney-at-Law
 
Mr. Sunil Wanigabadu
Member
FMAAT, CPA, FCPM
 
Ms. Kaushalya Kalawitigoda
Member
BSc.(Acc) Sp.(USJ), Advanced Dip. in Computer Based Accounting
 
Ms. Chandrani Hettiarachchi
Member
BSc.(Bus. Admin) (USJ), Master of Public Management-SLIDA, PG Dip. in Education(Uni of Col.), PG Dip. in Writership & Communication - USJ