இடைக்கால ஏற்பாடுகள்

2020 இல் இருந்து புதிதாக பதிவுசெய்த மாணவர்களுக்கு இவை பொருந்தாது

 

Download (English)

Download (Sinhala)

Download (Tamil)