කළමනාකාරීත්වය

AAT ශ්‍රී ලංකා ආයතනයේ සාර්ථකත්වය හා ප්‍රගතිය හැඩගැස්වීමට කළමනාකරණ කණ්ඩායම වඩාත් ඉවහල් වේ. පසුගිය වසර පුරා අපගේ කළමනාකරණ කණ්ඩායම ආයතනය ජයග්‍රහණය කරා ගෙන ගොස් ඇත. ඔවුන් සිය වගකීම් සාර්ථකව ඉටු කර ඇත. කළමනාකරණ කණ්ඩායම සිය කාර්යක්ෂමතාව වර්ධනය කිරීම සඳහා තොරතුරු තාක්‍ෂණ පද්ධතිවල වැඩිදියුණු කිරීම් ක්‍රියාවට නංවා ඇත, සාමාජිකයින්ගේ සහ සිසුන්ගේ වෘත්තීය හා අධ්‍යාපනික සංවර්ධනයට පහසුකම් සපයන අතර, ආයතනයේ සම්පත් මැනවින් කළමනාකරණය කරයි. මෙම කණ්ඩායම අපගේ සිසුන් සහ සාමාජිකයන් සහ අපගේ පාලක සභාව අතර සම්බන්ධතාවය සපයයි. සමාලෝචනයට භාජනය වී ඇති වර්ෂය තුළ අපේක්ෂිත ඉලක්ක කරා ළඟා වීමට අප සමත් වී ඇත්තේ අපගේ කළමනාකරණ කණ්ඩායමේ සම්පත්දායකත්වය, නවෝත්පාදනයන් සහ නොපසුබට උත්සාහය නිසාය. ඔවුන් එම ක්‍රියාවලියේ සැබෑ ශූරයන් වී ඇත.

 
Mr. Tishanga Kumarasinghe
Chief Executive Officer
FMAAT, B.Com (Sp) Int’l Trade, PG.Dip., MSLIM
 
Ms. Nimali Ekanayake
Chief Academic Officer
FMAAT, FCA, BSc. Mgt, Diploma in Taxation
 
Ms. Monika Ranasinghe
Chief Financial Officer
FMAAT, MBA(Sp) Finance (USQ-AUS), FCA, ACMA
 
Ms. Nadee Perera
Head of Student Registration and Membership
MBA (UK), BSc. Mgt (Sp.), CBA, MCPM, AIPFM
 
Ms. B.R. Lilani Thanuja
Head of Examinations
FMAAT, MBA (Sp) Finance (Cardiff – UK), FCA, FCMA
 
Ms. Saluja K. Herath
Head of Human Resources and Administration
B.A. (Sp.) HRM (UOC), PQHRM, LL.Dip
 
Mr. Sachith Karunarathna
Head of Business School
MBA (Uni. Col), BBA (Mkt) Spe, Dip. M. (CIM), SMLIM
 
Mr. Thilina Magalla
Head of Marketing
MBA.Mktg (UK), PgD.Mktg (UoK), Dip.Brand Mgt (SLIM), MSLIM
 
Ms. Rangika Rodrigo
Senior Manager - Examinations
FCA, BSc. Accounting (SP), Adv. Dip. in Mgt. Acc. CIMA (UK)
 
Mr. Henry Thalagala
Senior Manager - Examinations
 
Ms. Ajani Dinusha Fernando
Manager - Education & Training
B.Sc. Accounting (Special - Usjp) CIMA (UK) Passed Finalist