ඒ.ඒ.ටී. ශ්‍රී ලංකා විභාගවලින් නිදහස්වීම
  • ශිෂ්‍ය නිදහස් කිරීම්