පුහුණු අවශ්‍යතා

වසරක ප්‍රායෝගික පුහුණුව අවසන් වූ පසු, පුද්ගලයින් සහ නායකත්ව කුසලතා වැඩමුළුව සමඟ (2015 ජූලි සිට බලාත්මක වන පරිදි),අවසන් විභාගය සමත් වූ AAT ශ්‍රී ලංකා ආයතනයේ සාමාජිකත්වය සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැකිය.

නියමිත වසරක ප්‍රායෝගික පුහුණුව සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා, ඔබට පහත සඳහන් පුහුණු ක්‍රමවලින් එකක් තෝරා ගත හැකිය;

  • අධීක්ෂණය නොකළ පුහුණුව (අත්දැකීම් වාර්තා පත්‍ර ක්‍රමය)
  • අධීක්ෂණ පුහුණුව (ගිවිසුම් ක්‍රමය)

CA Sri Lankaහි වරලත් ගණකාධිකරණ පාඨමාලාව හැදෑරීමට ඔබ අදහස් කරන්නේ නම්, B යෝජනා ක්‍රමය යටතේ CA ශ්‍රී ලංකා ආයතනයේ ප්‍රායෝගික පුහුණුව හරහා ඔබට නිදහස් කිරීම් ලැබෙනු ඇති බැවින් ඉහත යෝජනා ක්‍රමය අනුගමනය කරන ලෙස AAT හි අප නිර්දේශ කරමු.

ප්‍රායෝගික පුහුණුව පිළිබඳ වැඩිදුර පැහැදිලි කිරීමක්, උපදෙස් හෝ මග පෙන්වීමක් අවශ්‍ය නම් කරුණාකර AAT හි අධ්‍යාපන හා පුහුණු අංශය 011-2559669 අමතන්න. නැතහොත් training@aatsl.lk විද්යුත් තැපෑල හරහා සම්බන්ධ වන්න.

 

ප්‍රායෝගික පුහුණුව සඳහා මාර්ගෝපදේශය