பதிவு செய்வது எப்படி

திங்கள் தொடக்கம் வெள்ளி வரையில் அலுவலக நேரங்களின் போது (மு.ப 9.00 - பி.ப 5.00) AAT அலுவலகத்திலிருந்து சம்பந்தப்பட்ட தகவல்களுடன் இணைந்த விதத்தில் நீங்கள் அங்கத்துவ விண்ணப்பத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். சனிக்கிழமைகளில் அலுவலக நேரம் காலை 9.00 தொடக்கம் பிற்பகல் 4.00 வரையில்; அல்லது தபால் மூலம் விண்ணப்பப் படிவங்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். 

 மேலும் இங்குள்ள இணைப்பின் மூலம் விண்ணப்பத்தை பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ள முடியும்

AAT உறுப்பினர் விண்ணப்பம்

 

முறையாக பூர்த்தி செய்யப்பட்ட அங்கத்துவ விண்ணப்பப்படிவத்தை கொழும்பு 05 நாராஹேன்பிட்ட, வண. முறுத்தெட்டுவே ஆனந்த நாஹிமி மாவத்தை, இல. 540 இல் அமைந்திருக்கும் இலங்கை கணக்கீட்டுத் தொழில்நுட்பவியலாளர்கள் கழகத்தின் AAT நிலையத்தில் நேரடியாக கையளிக்க முடியும்; அல்லது அந்த முகவரிக்கு தபாலில் அனுப்பிவைக்க முடியும்.

அங்கத்துவ படிவத்துடன் பின்வருவன இணைத்து அனுப்பப்படுதல் வேண்டும்:

  • AAT இறுதி பரீட்சை பெறுபேற்று தாள் மற்றும் PLS சான்றிதழ்
  • பிற கல்வி மற்றும் தொழில்முறை சான்றிதழ்களின் சான்றளிக்கப்பட்ட பிரதிகள்
  • அனுபவம் / நடைமுறை பயிற்சியின் வழக்கமான அடிப்படை பதிவுகள் விரிவாக (MAAT க்கு விண்ணப்பிப்பவர்களுக்கு)
  • உங்கள் தற்போதைய மற்றும் முந்தைய முதலாளிகளிடமிருந்து சேவை கடிதங்கள்
  • கட்டண வவுச்சர் / காசோலைகள் / பணம் செலுத்திய சான்று
  • என்.ஐ.சி மற்றும் பிற்புறத்தில் எழுதப்பட்ட பெயருடன் 2 (சமீபத்திய) முத்திரை அளவிலான வண்ண புகைப்படங்கள்.
  • SAT / FMAAT க்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் / மேம்படுத்துபவர்களுக்கு ஒரு powerpoint விளக்கக்காட்சி

தற்போதைய அங்கத்துவ கட்டண அமைப்பு

வகை
அங்கத்துவ பதிவுக் கட்டணம் (சாதாரணம்)
அங்கத்துவ பதிவுக் கட்டணம் (ஆயுள்)
சாதாரண அங்கத்தவர்கள் தொடர்பாக 2020 ஆம் ஆண்டுக்கான புதுப்பித்தல் கட்டணம்
MAAT- AAT பரீட்சைகளுக்கு ஊடாக
Rs. 7,000/= *
Rs. 32,000/=
Rs. 3,500/=
MAAT- AAT பரீட்சைகளுக்கு ஊடாக (4 வருட சேவை விசேட திட்டம்)
Rs. 10,000/= *
Rs. 32,000/=
Rs. 3,500/=
MAAT - (நேரடி விண்ணப்பதாரிகள்)
Rs. 23,000/=
Rs. 40,000/=
Rs. 3,500/=
SAT (நேரடி விண்ணப்பதாரிகள்)
Rs. 24,000/=
Rs. 45,000/=
Rs. 4,500/=
FMAAT (நேரடி விண்ணப்பதாரிகள்)
Rs. 25,000/=
Rs. 50,000/=
Rs. 5,500/=

 

சாதாரண அங்கத்தவர் வகையைச் சேர்ந்தவர்கள் தமது அங்கத்துவத்தை தரமுயர்த்திக் கொள்வதற்கான கட்டணம்
வகை
சாதாரணத்திலிருந்து சாதாரணத்துக்கு
சாதாரணத்திலிருந்து ஆயுள் அங்கத்தவர் நிலைமைக்கு
ஆயுள் அங்கத்தவர் நிலையிலிருந்து ஆயுள் அங்கத்தவர் நிலைக்கு
MAAT இலிருந்து SAT இக்கு
Rs. 8,000/=
Rs. 36,000/=
Rs. 4,000/=
SATஇலிருந்து FMAAT இக்கு
Rs. 9,000/=
Rs. 42,000/=
Rs. 6,000/=

 

தற்போதுள்ள சாதாரண அங்கத்தவர்களை வாழ்நாள் அங்கத்தவராக மாற்றுதல்

 

தற்போதுள்ள அங்கத்தவர்களுக்கான வாழ்நாள் அங்கத்தவர் விண்ணப்ப படிவம்