செயல்முறையிலுள்ள அங்கத்தவர்கள்

ஏஏடி இலங்கை உறுப்பினர் (பயிற்சி பெற்ற பட்டய கணக்காளர் தவிர) பொது நடைமுறையில் ஒரு தொழில்முறை கணக்காளராக பயிற்சி செய்யப்படுவதாக கருதப்படுகிறது ("செயல்முறையிலுள்ள அங்கத்தவர்கள்” / “MIP”)தொழில் சேவைகளில் அவர்களை ஒரு பொதுத் தொழில்முறைக் கணக்காளராக சுய தொழில் அடிப்படையில் (முழு நேரம்/ பகுதி நேரம்) பெறப்பட்ட/ பெறப்பட வேண்டிய ஊதியத்திற்காக பின்வருவனவற்றில் பொதுச் சேவைத் தொழில்முறைக் கணக்காளராக கடமையாற்ற முடியும் :

  • ஒரு தனி உரிமையாளராக

அல்லது

  • பங்குடமையில் ஒரு பங்காளராக (பங்கு / ஊதியம்).

 

செயல்முறையிலுள்ள உள்ள உறுப்பினர்கள் செல்லுபடியாகும் AAT பயிற்சி சான்றிதழை வைத்திருக்க வேண்டும், இது நடைமுறையில் உள்ள உறுப்பினர்கள் என உறுதிப்படுத்தப்பட்தாக இருத்தல் வேண்டும்.

குறிப்பு: மேற்கூறிய எந்தவொரு பிரிவின் கீழும் MIP சான்றிதழுக்கான விண்ணப்பதாரர்கள் VIVA வை எதிர்கொள்ள வேண்டும். MIP சான்றிதழ் பதிவுசெய்தல் கட்டணத்திற்கு இணையான கட்டணத்துடன் வருடாந்த புதுப்பித்தலுக்கு உட்பட்டது.

 

AAT செயல்முறை சான்றிதழில் 2 பிரிவுகள் உள்ளன, அவை நடைமுறையில் உள்ள உறுப்பினர்களால் பிரயோகிக்கப்படக்கூடியது

1. அங்கீகரிக்கப்பட்ட கணக்காளர்களுக்கான AAT செயல்முறை சான்றிதழ் (சிறப்பு அங்கத்துவர்)

தகுதி

AAT இலங்கையின் செயலில் உள்ள சிறப்பு அங்கத்துவர் (FMAAT) (பட்டய கணக்காளர்களைப் பயிற்சி செய்வதைத் தவிர) 2 வருட பிந்தைய AAT அங்கத்துவம்

(உள்நாட்டு வருவாய் சட்டத்தின் கீழ் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரதிநிதி அந்தஸ்தைப் பெறுவதற்கு, கணக்கியல் துறையில் குறைந்தது 10 ஆண்டுகள் பிந்தைய தகுதி அனுபவம் (சுயதொழில் செய்யாமல் இருப்பது) ஒரு முன்நிபந்தனை).

உரிமங்கள்

சிறப்பு அங்கத்துவர்களுக்கான AAT பயிற்சி சான்றிதழை வைத்திருப்பவருக்கு பின்வருவனவற்றில் உரிமை உண்டு

  • உள்நாட்டு வருவாய் சட்டத்தின் அடிப்படையில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கணக்காளராக பயிற்சி;
  • உள்நாட்டு வருவாய் சட்டத்தின் அடிப்படையில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரதிநிதியாக பயிற்சி; மற்றும்
  • வேறு எந்த தொழில்முறை கணக்கியல் சேவைகளிலும் (சட்டரீதியான கணக்காய்வுகளை தவிர) ஈடுபடுவதற்கு

 

2. பிற தொழில்முறை கணக்கீட்டு சேவைகளுக்கான AAT செயல்முறை சான்றிதழ்

தகுதி

AAT இலங்கையின் செயலில் உள்ள அங்கத்துவர் (பட்டய கணக்காளர்களைப் பயிற்சி செய்வதைத் தவிர) 2 வருட பிந்தைய AAT அங்கத்துவம்

குறிப்பு: மேற்கூறிய எந்தவொரு பிரிவின் கீழும் MIP சான்றிதழுக்கான விண்ணப்பதாரர்கள் VIVA வை எதிர்கொள்ள வேண்டும். MIP சான்றிதழ் பதிவுசெய்தல் கட்டணத்திற்கு இணையான கட்டணத்துடன் வருடாந்த புதுப்பித்தலுக்கு உட்பட்டது. 

(உள்நாட்டு வருவாய் சட்டத்தின் கீழ் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரதிநிதி அந்தஸ்தைப் பெறுவதற்கு, கணக்கியல் துறையில் குறைந்தது 10 ஆண்டுகள் பிந்தைய தகுதி அனுபவம் (சுயதொழில் செய்யாமல் இருப்பது) ஒரு முன்நிபந்தனை).

உரிமங்கள்

  • உள்நாட்டு வருவாய் சட்டத்தின் அடிப்படையில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரதிநிதியாக ; மற்றும்
  • வேறு எந்த தொழில்முறை கணக்கியல் சேவைகளிலும் (சட்டரீதியான கணக்காய்வு தவிர) ஈடுபட முடியும்.

 

MIP தற்போதைய கட்டண அமைப்பு

  • அங்கீகரிக்கப்பட்ட கணக்காளர்கள் - ரூ .10,000 / -
  • பிற தொழில்முறை சேவைகள் - ரூ 5,000 / -

 

சான்றிதழ் பயிற்சி பெறுவதற்கான விண்ணப்பம்