பாடத்திட்டம்

 

குறிப்பு: பாடத்திட்ட அமைப்பு ஜூலை 2020 தேர்விலிருந்து நடைமுறைக்கு வருகிறது

பதிவிறக்கு (தமிழ்)

 

சிறப்பு குறிப்பு:

Level III – 304 CPT – நிறுவன மற்றும் தனியாள் வரியியல்

Testing of Year of Assessment for July 2021 examination held in September 2021 for the above subject is 2020/21 . Provisions of Inland Revenue Act No 24 of 2017 with subsequent amendments are applied and tested in the examination.

கீழ்வரும் உசாத்துணை இணைப்புகள் 2021 ஜனவரி இற்கு முன் அச்சிடப்பட்ட நிறுவன மற்றும் தனியாள் வரியியல் (CPT) நூல்களுக்கு பொருந்தக்கூடியனவாகும்

CPT உசாத்துணை இணைப்பு – ஆங்கிலம்

CPT உசாத்துணை இணைப்பு – சிங்களம்

CPT உசாத்துணை இணைப்பு – தமிழ்

 

AAT திருத்தப்பட்ட பாடத்திட்டம் (2015 – 2020) ஆங்கில மொழி மூலம்

தொழில்நுட்ப பாடத்திட்டம் உள்ளடக்கம் தமிழ் (திருத்தப்பட்டது)

 

பாடத்திட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட திருத்தங்கள் (2015 -2020)