பாடத்திட்டம்

 

குறிப்பு: பாடத்திட்ட அமைப்பு ஜூலை 2020 தேர்விலிருந்து நடைமுறைக்கு வருகிறது

பதிவிறக்கு (தமிழ்)

 

சிறப்பு குறிப்பு:

Level III – 304 CPT – நிறுவன மற்றும் தனியாள் வரியியல்

மேற்கூறிய பாடத்திற்கான ஜூலை 2024 மற்றும் ஜனவரி 2025 பரீட்சைகளுக்கான மதிப்பீட்டு ஆண்டுக்கான சோதனை 2023/24 ஆகும். 2017 ஆம் ஆண்டின் 24 ஆம் இலக்க உள்நாட்டு வருவாய்ச் சட்டத்தின் விதிகள் அடுத்தடுத்த திருத்தங்களுடன் பரீட்சையில் பயன்படுத்தப்பட்டு சோதிக்கப்படுகின்றன.

ஜூன் 2023 இல் அச்சிடப்பட்ட CPT புத்தகம் தமிழ் புத்தகத்துடன் மட்டுமே இந்த துணைப் புத்தகத்தைப் பயன்படுத்த முடியும் (மூன்றாம் பதிப்பு)

CPT உசாத்துணை இணைப்பு – ஆங்கிலம்

CPT உசாத்துணை இணைப்பு – சிங்களம்

CPT உசாத்துணை இணைப்பு – தமிழ்

ஆகஸ்ட் 2023 தேர்வுக்கான CPT (304) மாதிரி கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் (Y/A 2022/23)

 

AAT திருத்தப்பட்ட பாடத்திட்டம் (2015 – 2020) ஆங்கில மொழி மூலம்

தொழில்நுட்ப பாடத்திட்டம் உள்ளடக்கம் தமிழ் (திருத்தப்பட்டது)

 

பாடத்திட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட திருத்தங்கள் (2015 -2020)