முன்னைய வினாத்தாள்கள்

AA1

2020 ஜனவரி - (AA11) நிதிக் கணக்கீட்டு அடிப்படைகள்

2020 ஜனவரி - (AA12) வியாபாரத்திற்கான கணியவியல் முறைமைகள்

2020 ஜனவரி - (AA13) வியாபாரம் மற்றும் கணக்கீட்டிற்கான பொருளியல்

2020 ஜனவரி - (AA15) வியாபாரத் தொழிற்பாடுகளும் முகாமைத்துவமும்

 

AA2

2020 ஜனவரி - (AA21) உய ர்நிதிக் கணக்கீடுg

2020 ஜனவரி - (AA22) கிரயக் கணக்கீடும் அறிக்கையிடலும்

2020 ஜனவரி - (AA25) வியாபாரச் சட்டமும் ஒழுக்கநெறியும்

2020 ஜனவரி - (AA26) வியாபார முகாமையும் தந்திரோபாயமும்

 

AA3

2020 ஜனவரி - (AA31) நிதிக் கணக்கீடும் அறிக்கையிடலும்

2020 ஜனவரி - (AA32) முகாமைத்துவக் கணக்கீடும் நிதியியலும்

2020 ஜனவரி - (AA34) செயன்முறைகள், கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் கணக்காய்வு

2020 ஜனவரி - (AA35) கூட்டிணைப்பு மற்றும் தனிநபர் வரியியல்

Talent Capstone

2020 ஜனவரி - (SS2) தகவல் தொழில்நுட்ப திறன்கள்

AA1

2019 ஜூலை - (AA11) நிதிக் கணக்கீட்டு அடிப்படைகள்

2019 ஜூலை - (AA12) வியாபாரத்திற்கான கணியவியல் முறைமைகள்

2019 ஜூலை - (AA13) வியாபாரம் மற்றும் கணக்கீட்டிற்கான பொருளியல்

2019 ஜூலை - (AA15) வியாபாரத் தொழிற்பாடுகளும் முகாமைத்துவமும்

 

AA2

2019 ஜூலை - (AA21) உய ர்நிதிக் கணக்கீடு

2019 ஜூலை - (AA22) கிரயக் கணக்கீடும் அறிக்கையிடலும்

2019 ஜூலை - (AA25) வியாபாரச் சட்டமும் ஒழுக்கநெறியும்

2019 ஜூலை - (AA26) வியாபார முகாமையும் தந்திரோபாயமும்

 

AA3

2019 ஜூலை - (AA31) நிதிக் கணக்கீடும் அறிக்கையிடலும்

2019 ஜூலை - (AA32) முகாமைத்துவக் கணக்கீடும் நிதியியலும்

2019 ஜூலை - (AA34) செயன்முறைகள், கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் கணக்காய்வு

2019 ஜூலை - (AA35) கூட்டிணைப்பு மற்றும் தனிநபர் வரியியல்

 

Talent Capstone

2019 ஜூலை - (SS2) தகவல் தொழில்நுட்ப திறன்கள்

AA1

2019 January - (AA11) நிதிக் கணக்கீட்டு அடிப்படைகள்

2019 January - (AA12) வியாபாரத்திற்கான கணியவியல் முறைமைகள்

2019 January - (AA13) வியாபாரம் மற்றும் கணக்கீட்டிற்கான பொருளியல்

2019 January - (AA15) வியாபாரத் தொழிற்பாடுகளும் முகாமைத்துவமும்

 

AA2

2019 January - (AA21) உய ர்நிதிக் கணக்கீடு

2019 January - (AA22) கிரயக் கணக்கீடும் அறிக்கையிடலும்

2019 January - (AA25) வியாபாரச் சட்டமும் ஒழுக்கநெறியும்

2019 January - (AA26) வியாபார முகாமையும் தந்திரோபாயமும்

 

AA3

2019 January - (AA31) நிதிக் கணக்கீடும் அறிக்கையிடலும்

2019 January - (AA32) முகாமைத்துவக் கணக்கீடும் நிதியியலும்

2019 January - (AA34) செயன்முறைகள், கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் கணக்காய்வு

2019 January - (AA35) கூட்டிணைப்பு மற்றும் தனிநபர் வரியியல்

 

Talent Capstone

2019 January - (SS2) தகவல் தொழில்நுட்பத் திறன்கள்

AA1

2018 July - (AA11) நிதிக் கணக்கீட்டு அடிப்படைகள்

2018 July - (AA12) வியாபாரத்திற்கான கணியவியல் முறைமைகள்

2018 July - (AA13) வியாபாரம் மற்றும் கணக்கீட்டிற்கான பொருளியல்

2018 July - (AA15) வியாபாரத் தொழிற்பாடுகளும் முகாமைத்துவமும்

 

AA2

2018 July - (AA21) உய ர்நிதிக் கணக்கீடு

2018 July - (AA22) கிரயக் கணக்கீடும் அறிக்கையிடலும்

2018 July - (AA25) வியாபாரச் சட்டமும் ஒழுக்கநெறியும்

2018 July - (AA26) வியாபார முகாமையும் தந்திரோபாயமும்

 

AA3

2018 July - (AA31) நிதிக் கணக்கீடும் அறிக்கையிடலும்

2018 July - (AA32) முகாமைத்துவக் கணக்கீடும் நிதியியலும்

2018 July - (AA34) செயன்முறைகள், கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் கணக்காய்வு

2018 July - (AA35) கூட்டிணைப்பு மற்றும் தனிநபர் வரியியல்

 

Talent Capstone

2018 July - (SS2) தகவல் தொழில்நுட்பத் திறன்கள்

AA1

2018 January - (AA11) நிதிக் கணக்கீட்டு அடிப்படைகள்

2018 January - (AA12) வியாபாரத்திற்கான கணியவியல் முறைமைகள்

2018 January - (AA13) வியாபாரம் மற்றும் கணக்கீட்டிற்கான பொருளியல்

2018 January - (AA15) வியாபாரத் தொழிற்பாடுகளும் முகாமைத்துவமும்

 

AA2

2018 January - (AA21) உய ர்நிதிக் கணக்கீடு

2018 January - (AA22) கிரயக் கணக்கீடும் அறிக்கையிடலும்

2018 January - (AA25) வியாபாரச் சட்டமும் ஒழுக்கநெறியும்

2018 January - (AA26) வியாபார முகாமையும் தந்திரோபாயமும்

 

AA3

2018 January - (AA31) நிதிக் கணக்கீடும் அறிக்கையிடலும்

2018 January - (AA32) முகாமைத்துவக் கணக்கீடும் நிதியியலும்

2018 January - (AA34) செயன்முறைகள், கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் கணக்காய்வு

2018 January - (AA35) கூட்டிணைப்பு மற்றும் தனிநபர் வரியியல்

 

Talent Capstone

2018 January - (SS2) தகவல் தொழில்நுட்பத் திறன்கள்

AA1

2017 July - (AA11) நிதிக் கணக்கீட்டு அடிப்படைகள்

2017 July - (AA12) வியாபாரத்திற்கான கணியவியல் முறைமைகள்

2017 July - (AA13) வியாபாரம் மற்றும் கணக்கீட்டிற்கான பொருளியல்

2017 July - (AA15) வியாபாரத் தொழிற்பாடுகளும் முகாமைத்துவமும்

 

AA2

2017 July - (AA21) உய ர்நிதிக் கணக்கீடு

2017 July - (AA22) கிரயக் கணக்கீடும் அறிக்கையிடலும்

2017 July - (AA25) வியாபாரச் சட்டமும் ஒழுக்கநெறியும்

2017 July - (AA26) வியாபார முகாமையும் தந்திரோபாயமும்

 

AA3

2017 July - (AA31) நிதிக் கணக்கீடும் அறிக்கையிடலும்

2017 July - (AA32) முகாமைத்துவக் கணக்கீடும் நிதியியலும்

2017 July - (AA34) செயன்முறைகள், கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் கணக்காய்வு

2017 July - (AA35) கூட்டிணைப்பு மற்றும் தனிநபர் வரியியல்

 

Talent Capstone

2017 July - (SS2) தகவல் தொழில்நுட்பத் திறன்கள்

AA1

2017 January - (AA11) நிதிக் கணக்கீட்டு அடிப்படைகள்

2017 January - (AA12) வியாபாரத்திற்கான கணியவியல் முறைமைகள்

2017 January - (AA13) வியாபாரம் மற்றும் கணக்கீட்டிற்கான பொருளியல்

2017 January - (AA15) வியாபாரத் தொழிற்பாடுகளும் முகாமைத்துவமும்

 

AA2

2017 January - (AA21) உய ர்நிதிக் கணக்கீடு

2017 January - (AA22) கிரயக் கணக்கீடும் அறிக்கையிடலும்

2017 January - (AA25) வியாபாரச் சட்டமும் ஒழுக்கநெறியும்

2017 January - (AA26) வியாபார முகாமையும் தந்திரோபாயமும்

 

AA3

2017 January - (AA31) நிதிக் கணக்கீடும் அறிக்கையிடலும்

2017 January - (AA32) முகாமைத்துவக் கணக்கீடும் நிதியியலும்

2017 January - (AA34) செயன்முறைகள், கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் கணக்காய்வு

2017 January - (AA35) கூட்டிணைப்பு மற்றும் தனிநபர் வரியியல்

 

Talent Capstone

2017 January - (SS2) தகவல் தொழில்நுட்பத் திறன்கள்

AA1

2016 July - (AA11) நிதிக் கணக்கீட்டு அடிப்படைகள்

2016 July - (AA12) வியாபாரத்திற்கான கணியவியல் முறைமைகள்

2016 July - (AA13) வியாபாரம் மற்றும் கணக்கீட்டிற்கான பொருளியல்

2016 July - (AA15) வியாபாரத் தொழிற்பாடுகளும் முகாமைத்துவமும்

 

AA2

2016 July - (AA21) உய ர்நிதிக் கணக்கீடு

2016 July - (AA22) கிரயக் கணக்கீடும் அறிக்கையிடலும்

2016 July - (AA25) வியாபாரச் சட்டமும் ஒழுக்கநெறியும்

2016 July - (AA26) வியாபார முகாமையும் தந்திரோபாயமும்

 

AA3

2016 July - (AA31) நிதிக் கணக்கீடும் அறிக்கையிடலும்

2016 July - (AA32) முகாமைத்துவக் கணக்கீடும் நிதியியலும்

2016 July - (AA34) செயன்முறைகள், கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் கணக்காய்வு

2016 July - (AA35) கூட்டிணைப்பு மற்றும் தனிநபர் வரியியல்

 

Talent Capstone

2016 July - (SS2) தகவல் தொழில்நுட்பத் திறன்கள்

AA1

2016 January - (AA11) நிதிக் கணக்கீட்டு அடிப்படைகள்

2016 January - (AA12) வியாபாரத்திற்கான கணியவியல் முறைமைகள்

2016 January - (AA13) வியாபாரம் மற்றும் கணக்கீட்டிற்கான பொருளியல்

2016 January - (AA15) வியாபாரத் தொழிற்பாடுகளும் முகாமைத்துவமும்

 

AA2

2016 January - (AA21) உய ர்நிதிக் கணக்கீடு

2016 January - (AA22) கிரயக் கணக்கீடும் அறிக்கையிடலும்

2016 January - (AA25) வியாபாரச் சட்டமும் ஒழுக்கநெறியும்

2016 January - (AA26) வியாபார முகாமையும் தந்திரோபாயமும்

 

AA3

2016 January - (AA31) நிதிக் கணக்கீடும் அறிக்கையிடலும்

2016 January - (AA32) முகாமைத்துவக் கணக்கீடும் நிதியியலும்

2016 January - (AA34) செயன்முறைகள், கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் கணக்காய்வு

2016 January - (AA35) கூட்டிணைப்பு மற்றும் தனிநபர் வரியியல்

 

Talent Capstone

2016 January - (SS2) தகவல் தொழில்நுட்பத் திறன்கள்

AA1

2015 July - (AA11) நிதிக் கணக்கீட்டு அடிப்படைகள்

2015 July - (AA12) வியாபாரத்திற்கான கணியவியல் முறைமைகள்

2015 July - (AA13) வியாபாரம் மற்றும் கணக்கீட்டிற்கான பொருளியல்

2015 July - (AA15) வியாபாரத் தொழிற்பாடுகளும் முகாமைத்துவமும்

 

AA2

2015 July - (AA21) உய ர்நிதிக் கணக்கீடு

2015 July - (AA22) கிரயக் கணக்கீடும் அறிக்கையிடலும்

2015 July - (AA25) வியாபாரச் சட்டமும் ஒழுக்கநெறியும்

2015 July - (AA26) வியாபார முகாமையும் தந்திரோபாயமும்

 

AA3

2015 July - (AA31) நிதிக் கணக்கீடும் அறிக்கையிடலும்

2015 July - (AA32) முகாமைத்துவக் கணக்கீடும் நிதியியலும்

2015 July - (AA34) செயன்முறைகள், கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் கணக்காய்வு

2015 July - (AA35) கூட்டிணைப்பு மற்றும் தனிநபர் வரியியல்

 

Talent Capstone

2015 July - (SS2) தகவல் தொழில்நுட்பத் திறன்கள்